Boda Nät ekonomisk förening

Bildades 2008 av 58 st medlemmar i Knäpplan vind II ekonomisk förening och Knäpplan vind I AB. Vi har byggt och äger en transformatorstation med ställverk och markförlagd 40 kV ledning till Åkarp. Vi har egen linjekoncession. Vi ansluter vindkraftverken, Vätgas/syrgasproduktionen och solcellerna med 20 kV och 400 volt